Η Ταχυμετρία είναι ένα αυτόνομο πρόγραμμα που λειτουργεί σε περιβάλλον Windows. Στόχος του είναι η αυτοματοποίηση της επεξεργασίας και επίλυσης αρχείων μετρήσεων υπαίθρου μέχρι και την φάση της παραγωγής αρχείων συντεταγμένων ή σχεδίων (drawings) του AutoCAD. Παρέχει πλήθος επιλύσεων: όλοι οι τύποι οδεύσεων, πολλαπλές εμπροσθοτομίες και οπισθοτομίες, επίλυση τριγωνισμού και χωροστάθμισης με Μέθοδο Ελαχίστων Τετραγώνων (Μ.Ε.Τ.), ταχυμετρία, χάραξη. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα μετατροπής μεμονωμένων συντεταγμένων ή ολόκληρων αρχείων συντεταγμένων με πολυωνυμικούς μετασχηματισμούς που προκύπτουν από ομόλογα σημεία, ή να τις μετατρέψει απευθείας από το HATT στο ΕΓΣΑ’87 και αντίστροφα. Οι επιλύσεις, παρουσιάζονται σε μορφή εντύπων στο χρήστη έτσι ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος των αποτελεσμάτων. Κατά τη λύση του κάθε προβλήματος ελέγχονται οι τιμές των ανεκτών σφαλμάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΠΔ 696/74 και επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα. Η επικοινωνία με το AutoCAD είναι πιο απλή από ποτέ καθώς κατά την αποθήκευση ή την εισαγωγή σημείων η Ταχυμετρία μπορεί να ραπορτάρει ή να εισάγει σημεία από το AutoCAD. Η Ταχυμετρία μπορεί να δημιουργήσει διαγράμματα οδεύσεων, πίνακες συντεταγμένων.